Сутки. Отрезки суток
РусскийМарийский (луговой)
Су́тки. Отре́зки су́ток ПроизнестиСутка́. Сутка́се жап
Рассве́т ПроизнестиВолгалтма́ш
У́тро ПроизнестиЭр
Восхо́дит со́лнце ПроизнестиКе́че лекте́ш
Пе́рвая полови́на дня ПроизнестиКечыва́л деч о́нчыч
По́лдень ПроизнестиКечыва́л, тура́ кечыва́л
Послеобеде́нное вре́мя ПроизнестиКечыва́л деч вара́
Су́мерки ПроизнестиРӱмба́лгыме жап
По́здним ве́чером ПроизнестиПеш касте́не
Ночь ПроизнестиЙӱд
По́лночь ПроизнестиПелйӱ́д
У́тром ПроизнестиЭрде́не
Днём ПроизнестиКечыва́лым
Ве́чером ПроизнестиКасте́не
Но́чью ПроизнестиЙӱ́дым
Ско́лько вре́мени? ПроизнестиМыня́р жап (шага́т)?
Сейча́с ро́вно семь часо́в ПроизнестиКы́зыт лач шым шага́т
Де́сять мину́т девя́того [mdf: Во́семь часо́в и де́сять мину́т] ПроизнестиЛу мину́т инде́шышке кае́н
Оди́ннадцать часо́в 25 мину́т ПроизнестиЛати́к шагата́т ко́ло вич мину́т
Без двадцати́ двух мину́т двена́дцать ПроизнестиКоло́ кок мину́т гыч латко́к шага́т шуэ́ш
В кото́ром часу́ ты придё́шь? ПроизнестиМыня́р шагатла́н тый тола́т?
Приду́ в во́семь часо́в ПроизнестиКанда́ш шагатла́н тола́м
Приду́ о́коло девяти́ часо́в [mdf: Приду́ приме́рно в де́вять] ПроизнестиИнде́ш шагатланра́к тола́м
Тогда́ бу́ду жда́ть тебя́ приблизи́тельно в де́вять ПроизнестиТуге́же мый ты́йым инде́ш шага́т тура́ вуча́ш тӱҥала́м
Мои́ часы́ останови́лись ПроизнестиМы́йын шагате́м шога́лын
Мои́ нару́чные часы́ иду́т о́чень то́чно ПроизнестиМы́йын кидшагате́м пеш чын коште́ш
Мои́ часы́ иду́т неве́рно ПроизнестиМы́йын шагате́м чын ок кошт
Мои́ часы́ немно́го спеша́т ПроизнестиМы́йын шагате́м изи́шак вашка́
Мой буди́льник отстаё́т на де́сять мину́т ПроизнестиМы́йын будильнике́м лу мину́тлан вара́ш коде́ш
Я проверя́ю свои́ часы́ ка́ждый день ПроизнестиМый шке шагате́мым ка́жне ке́чын терге́м
Ско́лько мину́т ходьбы́ отсю́да до авто́бусной (железнодоро́жной) ста́нции? ПроизнестиТыше́чын авто́бус (кӱртньго́рно) ста́нций марте́ мыня́р мину́т кая́ш кӱле́ш?
До ста́нции вы дойдё́те за че́тверть ча́са, при ско́рой ходьбе́ – за де́сять мину́т ПроизнестиСта́нций марте́ те латви́ч мину́тышто миен шуыда́, писынра́к каеда́ гын - лу мину́тышто
Ско́лько вре́мени потре́буется, что́бы добра́ться до при́стани? ПроизнестиПри́стань марте́ мие́н шуа́ш мыня́р жап кӱле́ш?
Ско́лько вре́мени е́хать из Йошка́р-Олы́ в Волжск? ПроизнестиЙошка́р-Ола́ гыч Во́лжск марте́ кая́ш мыня́р жап кӱле́ш?
Че́рез со́рок мину́т мы бу́дем на ме́сте ПроизнестиНы́лле мину́т гыч ме кӱле́ш ве́рышке мие́н шуына́
Вы уже́ давно́ ждё́те меня́? ПроизнестиТе мы́йым шукертсе́к вучеда́?
Нет, я пришё́л (пришла́) де́сять мину́т тому́ наза́д ПроизнестиУ́ке, мый лу мину́т о́нчыч то́льым
Я пришё́л полчаса́ тому́ наза́д ПроизнестиМый пел шага́т ончыча́к толына́м
Рабо́та была́ вы́полнена за неде́лю (две неде́ли) ПроизнестиПаша́ ик (кок) арня́ жа́пыште ышта́лтын
Встре́тимся вновь че́рез три ме́сяца (два го́да) ПроизнестиМе у́гыч кум ты́лзе (кок ий) гыч вашлийына́
Я не быва́л в Москве́ бо́лее двух лет ПроизнестиМый Москва́ште кок ий утла́ ли́йын о́мыл
Я не сли́шком ра́но пришё́л (пришла́)? ПроизнестиМый эрра́к то́лын о́мыл?
Извини́те, я не мог (-ла́) прийти́ ра́ньше [mdf: У меня́ не́ было вре́мени придти́ раньше] ПроизнестиВуе́ш ида́ нал, мый ончычра́к то́лын шым керт
Ещё́ не по́здно ПроизнестиЭше́ вара́ш ко́дын огыда́л
В го́сти мы могли́ бы пойти́ немно́го по́зже ПроизнестиУнала́ ме изи́ш варара́к кае́н кертына́ ы́ле
Я хоте́л бы пре́жде прочита́ть све́жую газе́ту ПроизнестиМый о́нчыч та́чысе газе́тым лудне́м ы́ле
Пото́м я пойду́ на вокза́л ПроизнестиВара́ мый вокза́лыш кае́м
Послеза́втра в э́то вре́мя я бу́ду до́ма ПроизнестиКу́мышто ти́де жа́пыште мый м́ӧҥгыштӧ лия́м
На́до гото́виться заблаговре́менно ПроизнестиОнчылго́чак ямдылалта́ш кӱле́ш
Врач при́был своевре́менно ПроизнестиВрач жа́пыштыже то́лын
Вы нахо́дитесь в Йошка́р-Оле́ уже́ до́лго? ПроизнестиТе Йошка́р-Ола́ште кужу́ жап (шукертсе́к) улыда́?
Вы оста́нетесь здесь ещё́ надо́лго? ПроизнестиТе ты́ште эше́ кужу́ жа́план кучалтыда́ (кужу́ жап лийыда́)?
Нет, я живу́ здесь совсе́м недо́лго ПроизнестиУ́ке, мый ты́ште кужу́ жап ом и́ле
Я уже́ давно́ намерева́юсь пое́хать на Кавка́з ПроизнестиМый шукертсе́к Кавка́зыш кая́ш шоне́м
Я (мы) прие́хал (прие́хали) неда́вно ПроизнестиМый (ме) шуке́рте о́гыл толына́м (то́лын улына́)
К тому́ вре́мени я кончу́ институ́т [mdf: К тому́ вре́мени я успе́ю ко́нчить институ́т] ПроизнестиТи́де жапла́н мый институ́тым туне́м пытаре́м
Мы когда́-нибу́дь ещё́ встре́тимся ПроизнестиМе куна́м-гына́т эше́ вашлийына́
Нет, никогда́ ПроизнестиУ́ке, нигунама́т


Доступные языки
eng
rus
mhr
kom
udm
hun
krl
mdf
myv
fin
vep
koi
klu

Всего языков: 13
Всего тем: 50